OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

 ·        Prodávající

 zdrave-zobani.cz

Ludmila Musilová

Žižkovo Pole 104

582 22  Přibyslav

Česká republika

 

IČO: 01528661

DIČ: CZ8155073003

 

·        Odpovědná osoba

 Ludmila Musilová

 

·        Kontakt

 mobil: 777 994 875

e-mail: objednavky@zdrave-zobani.cz

web: www.zdrave-zobani.cz

 

.         Provozní doba

      Objednávky v internetovém obchodě www.zdrave-zobani.cz jsou přijímány 24 hodin denně. Zboží expedujeme pouze v pracovních dnech. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodejce připraveno/dodáno v co nejkratší době. O přesném termínu bude zákazník informován emailem nebo telefonicky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce nebo osobním převzetím na prodejně.

Provozní doba kamenné prodejny zdrave-zobani.cz, Krále Jana 477, Chotěboř je každý všední den od 8:30 do 12:00 a od 12:30 do 16:30. Sobota je otevřeno od 8:00 do 11:00 a neděle je ZAVŘENO.


 

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v kamenné prodejně zdrave-zobani.cz, Krále Jana 477, Chotěboř a v internetovém obchodě www.zdrave-zobani.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávajícím a provozovatelem kamenné prodejny zdrave-zobani.cz a internetového obchodu www.zdrave-zobani.cz je Ludmila Musilová, Žižkovo Pole 104, 582 22 Přibyslav, IČO: 01528661, DIČ: CZ8155073003, tel: +420 777 994 875, e-mail: objednavky@zdrave-zobani.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.),  vše ve znění novel.


 

Objednávka, Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena v momentě doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (tedy závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícím). Od této chvíle vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.

Kupující uzavřením kupní smlouvy stvrzuje, že se seznámil s obchodními a reklamačními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem upozorněn před uzavřením objednávky a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě, že:

·         zboží se již nevyrábí nebo nedodává

·         výrazným způsobem se změnila cena dodávaného zboží

 

V případě této situace bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Rozpor s Kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě Kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno pouze částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).

Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Reklamační řád


 

Záruční doba

Prodávající poskytuje na prodávané zboží záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedena delší. Záruka přesahující 24 měsíců a její podmínky jsou vyznačeny na záručním listě.

Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.

Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky je spotřebiteli doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Uplatnění reklamace

Za všech okolností se snažíme vyjít spotřebiteli vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.

Zašlete reklamované zboží včetně dokladu o koupi (faktury), záručního listu a průvodního dopisu se stručným popisem vady na naši adresu.


Naše adresa pro uplatnění reklamace je:

Ludmila Musilová

Krále Jana 477

583 01 Chotěboř
Tel.: +420 777 994 875
Email: objednavky@zdrave-zobani.cz

Provozní doba:
Po - Pá: 8:30-12:00 – 12:30-16:30
So: 8:00 - 11:00

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy (záruční servisy).

O přijetí reklamovaného zboží bude spotřebitel informován emailem.

Rozsah záruky

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

Řešení reklamace uplatněné spotřebitelem

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.

Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám).

Našim cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího.

Ochrana osobních dat

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

Fotografie a texty

Fotografie vyobrazených produktů jsou pouze ilustrační. Pro jasnou identifikaci produktu je směrodatný jeho název. Chyby a změny v textu a u fotografií vyhrazeny. Internetový obchod www.zdrave-zobani.cz nepřebírá odpovědnost za bezporuchovou funkci stránek.

Způsoby úhrady

·        hotovost -  platba při převzetí zboží na provozovně

·        dobírka -  platba proběhne při převzetí zboží

·        bankovní převod – daňový doklad  bude zaslán emailem po dokončení objednávky , zboží bude zasláno po připsání částky na náš účet.

Na fakturu se splatností zasíláme pouze po dohodě!

Dodací podmínky, doručení

  DPD

 

  • DPD CLASSIC (do 10kg) – 129 Kč s DPH (poštovné a balné po celé ČR)

  • DPD CLASSIC (od 10kg) - 159 Kč s DPH (poštovné a balné po celé ČR)

·         Služba DPD CLASSIC nabízí spolehlivé doručení do druhého dne.

·         Doručení zásilky do druhého pracovního dne po celé ČR od 8 do 17 hodin.

·         Až 3 pokusy o doručení zásilky, není-li adresát zastižen.

U zásilek s hmotností nad 20kg bude účtována cena dopravy dle aktuálního ceníku DPD. O přesné váze a ceně zásilky budete dopředu informováni telefonicky nebo e-mailem.

 

Při zvolené platbě dobírkou je k dopravě připočteno 30 Kč s DPH.

 

Osobní odběr

Vyzvednutí zboží na provozovně -  zboží na provozovně je možné odebrat obvykle již následující pracovní den (pokud  bylo zboží skladem!) a to vždy jen po telefonické domluvě.

 

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou platné od 7.11.2016 do odvolání.

     V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.

Vaše zdrave-zobani.cz